FANDOM


Frisce (Frysk / Fräisk / Frasch /

Fresk / Freesk / Friisk)

Parlada en: Nederland e Deutxland
Area:
Tota parlores: 500 000
Ordina:
Familia: Linguas germanica
State ofisial
Lingua ofisial de: Nederland e Deutxland
Regulada par: Fryske Akademy (en Nederland)
Sifras
ISO 639-1
ISO 639-2
SIL fry/stq/frr
Friesengebiet
La area de frisce vea: la areas plu oscur es oji frisce.
Vide ance: LinguaLista de linguas


La lingua frisce es vera un grupo de linguas o dialetos germanica, parlada par sirca 0,5 milion persones de grupos etnica frisce ci abita la borda sude de la Mar Norde en Nederland e Deutxland. Frisce es relatada prosima a engles vea, ma engles moderna e frisce no es intercomprendable.

Es tre varias de frisce: frisce ueste, frisce norde, e frisce este (de Saterland). Frisce ueste es parlada par un popla en Nederland, spesial en la provinse de Frisland (o Fryslân), con sirca 350,000 parlores. En Deutxland, es sirca 2000 persones en Saterland, e sirca 10,000 persones en la provinse de Schleswig-Holstein.

Un esemplo de frisce ueste:

Us heit,
dy't yn de himelen binne;
jins namme wurde hillige.
Jins keninkryk komme.
Jins wollen barre allyk yn 'e himel,
sa ek op ierde.
Jow ús hjoed ús deistich brea.
En forjow ús ús skulden,
allyk ek wy forjowe ús skuldners.
En lied ús net yn forsiking,
mar forlos ús fan 'e kweade.
Hwant Jowes is it keninkryk en de krêft
en de hearlikheit oant yn ivichheit.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.